Welkom…

Op weg naar het “nieuwe normaal”….

Wanneer ik dit stukje schrijf, zo medio juni, zijn we vanuit de “intellectuele lockdown” gelukkig weer stapsgewijs op weg naar het “nieuwe normaal”. Goed wetende dat het morgen zomaar weer anders kan zijn! De afgelopen weken en maanden waren voor ieder van ons niet gemakkelijk. We konden niet gaan en staan waar we graag wilden. Misschien hebt u zelfs afscheid moeten nemen van dierbare familieleden, goede vrienden of bekenden. Dan wens ik u veel kracht en sterkte toe! Misschien werd u zelf ernstig ziek, en werkt u nog steeds hard aan een goed herstel. Dan wens ik u veel beterschap toe! Anderen werden vooral geraakt door de genomen coronamaatregelen: raakten in een sociaal isolement, verloren hun baan of maakten zich ernstige zorgen over de toekomst!

Gelukkig is er vanaf 1 juni jl. al weer wat meer mogelijk en kunnen we het sociale leven weer langzaam oppakken. Ook onze kerken openden vanaf 1 juni weer de deuren en kunnen we, weliswaar nog maar met een kleine groep en met de nodige beperkingen, weer samenkomen om ons geloof te vieren. In een korte tijd is er door de leden van ons kerkbestuur en onze trouwe vrijwilligers heel veel werk verricht om onze kerkgebouwen gebruiksklaar en coronaproof te maken. Ontzettend veel dank aan jullie allen!!

De coronacrisis had natuurlijk ook een grote impact op onze parochies. We hebben al heel veel moeten missen in de afgelopen periode: geen vieringen in de Goede Week en met Pasen, geen communievieringen en vieringen bij de Leenderkapel in de maand mei, geen vormselmissen en geen sacramentsprocessies, om nog maar niet te spreken over het gemis aan inkomsten in de afgelopen weken en maanden! Maar wij hebben toch vooral u allen gemist, in de persoonlijke contacten en bij de vieringen in onze kerken!

Maar misschien heeft de coronacrisis ons ook wel iets geleerd en ons (nog) meer doen beseffen dat wij mensen elkaar hard nodig hebben in het leven. Dat we op deze wereld niet alleen maar voor ons zelf leven, maar dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor elkaars gezondheid, welzijn en geluk. De kracht van een samenleving wordt immers bepaald door de manier waarop we voor onze zwakkeren en kwetsbaren zorgen! Eens te meer hebben we in de afgelopen tijd ervaren dat we niet onaantastbaar zijn, dat het leven niet maakbaar is en dat we niet alles in de hand hebben. Misschien hebben we weer onze kleine en bescheiden plek mogen herontdekken. Want we zijn uiteindelijk maar allemaal kleine en kwetsbare mensen in Gods schepping!

Laten we nu vooral met vertrouwen vooruit kijken en hopen dat we in de komende tijd samen kleine stapjes vooruit kunnen zetten op weg naar het “nieuwe normaal”!

Ik wens u, mede ook namens kapelaan Sebastian, alle goeds toe en blijf vooral gezond!

U allen groetend,

Pastoor Freek Jongen

Lees verder

Klaproos 2

   Met ingang van 4 juli jl. is het weer mogelijk de
H. Mis bij te wonen zonder voorafgaande aanmelding.
De overige veiligheidsregels blijven van kracht.
Zo dient men 1,5 mtr afstand te houden van andere personen.
Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten.

Kroedwusj zegening
Koempelmissen
Communievieringen
Telefonisch contact
Openingstijden kapellen
Geef voor je kerk

Mededeling 
De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus, hebben ook gevolgen voor de vieringen en bijeenkomsten in onze parochiekerken. Voor de actualiteit zie het  parochieblad. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring. 

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen

Herbenoeming Kerkbestuursleden
Benedikte Candel – Konsten (secretaris), Math Gootzen (vice-voorzitter en 1epenningmeester) en Jos van der Wouw (2epenningmeester) zijn onlangs door bisschop Harrie Smeets tot 1 maart 2024 herbenoemd tot lid van ons kerkbestuur.
Benedikte, Math en Jos van harte proficiat! Heel veel dank dat jullie bereid zijn om je te blijven inzetten voor onze parochies. We hebben alle vertrouwen in een verdere goede en plezierige samenwerking!

Pastoor Freek Jongen

Communievieringen in september a.s.
De communievieringen die in de afgelopen mei maand door de genomen coronamaatregelen niet door konden gaan, zijn verplaatst naar september.
Hopelijk kunnen de vieringen dan wel plaatsvinden, weliswaar anders dan anders in een tijd van het “nieuwe normaal”.
De communievieringen staan als volgt gepland:

Zondag 6 september a.s.            9.30 u H. Hart kerk: BS Wereldwijs

Zondag 6 september a.s.    10.00 u O.L.V. Hulp der Christenen kerk: BS ’t Valder

Zondag 13 september a.s.    9.30 u H. Hart kerk: BS Op gen Hei

Zondag 13 september a.s.    11.30 u Petrus en Paulus kerk: BS De Schatgraver

Zondag 27 september a.s.    11.00 u Petrus en Paulus kerk: BS De Harlekijn

Vormselvieringen
De vormselvieringen die in juni jl. niet zijn doorgegaan, zijn verplaatst naar volgend jaar. De jongeren die dit jaar gevormd zouden worden, sluiten zich dan aan bij de groep van vormelingen van volgend jaar. De vormelingen en hun ouders zullen de komende tijd hierover nadere informatie krijgen via onze parochiecatecheten.

Doopvieringen
Doopvieringen zijn vanaf 1 juli jl. ook weer mogelijk, uiteraard met inachtneming van de algemeen geldende voorschriften van afstand en hygiëne.
Ouders die graag hun kindje in de komende tijd willen laten dopen,
kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met pastoor Freek Jongen: 5313325.

Ziekencommunie
Vanaf augustus zullen we ook weer de ziekencommunie rondbrengen.
Zieken of aan huis gebonden parochianen die graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen hiervoor contact opnemen met pastoor Freek (5313325) of kapelaan Sebastian (5311292).

Vieringen Kapel Leenhof
In de maanden juli en augustus is er iedere zaterdagochtend om 8.30 uur een H. Mis bij de Kapel van Leenhof. Op zaterdag 5 september a.s. sluiten we het kapelseizoen feestelijk af met een H. Mis om 19.00 uur bij de Leenderkapel.
Die avond komt de H. Mis om 17.30 uur in de Petrus en Paulus kerk te vervallen

H.Missen in vakantietijd.
In de vakantieperiode van onze basisscholen van 11 juli tot en met 23 augustus zijn in de weekenden minder H. Missen. Het weekendschema is dan volgt:
Zaterdag:
8.30 u                        Kapel Leenhof
18.00 u            OLV Hulp der Christenen kerk (Nieuwenhagen)
Zondag:
9.30 u                        H. Hart van Jezus kerk (Nieuwenhagerheide)
11.00 u            H.H. Petrus en Paulus kerk (Schaesberg)           

In de vakantiemaanden juli en augustus zijn er GEEN doordeweekse avondmissen!!

Kroedwusj zegening
Op zaterdag 15 augustus a.s. vieren we het Hoogfeest van
Maria Tenhemelopneming.
Traditiegetrouw vindt dan ook de zegening en uitreiking
van de Kroedwusj plaats. Te beginnen die dag ’s morgens
om 8.30 uur bij de kapel van Leenhof. In het weekend
van 15 en 16 augustus a.s. wordt de Kroedwusj ook
gezegend tijdens de vieringen in onze parochiekerken.

Bedevaart Kevelaer
In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen gaat de geplande bedevaart naar Kevelaer op 8 september a.s. niet door. Volgend jaar in september hopen we weer met onze parochies naar Kevelaer te kunnen gaan.

Kerkdeurcollecte Zonnebloem
Op zondag 13 september a.s. is het Nationale Ziekendag.
In het weekend van 12 en 13 september a.s. zal in de vieringen in onze kerken, behalve in de E.H. Communiemissen op zondag, een extra kerkdeurcollecte worden gehouden voor onze plaatselijke Zonnebloem vereniging

Verplaatsing misintenties
Zoals bekend zijn er in de periode van medio maart tot 1 juni jl. geen publieke vieringen geweest in onze kerken. Indien u voor een viering in deze periode een misintentie had opgegeven en deze intentie alsnog graag op een ander moment gelezen wilt hebben, dan dient u zelf even contact op te nemen met een van onze parochiekantoren.

Beste parochianen,
In het weekend van 12 en 13 september 2020 zal de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen vanwege de Nationale Ziekendag een collecte houden in de parochie H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide(op zaterdag 12 september na de H. Mis van 19.00 uur) en in de parochie O.L.V. Hulp der Christenen te Nieuwenhagen (op zaterdag 12 september na de H.Mis van 18.00 uur en op zondag 13 september na de H. Mis van 11.00 uur 

Op dit moment hebben we 143 gasten, waarvoor wij het hele jaar door activiteiten organiseren. Onze gasten genieten hiervan door met name het samenzijn alleen al èn door de sociale contacten die zij hierdoor krijgen; voor velen van hen is dit anders niet (meer) mogelijk. Ook worden zij door onze vrijwilligers regelmatig bezocht; op elk bezoekje verheugen zij zich dan ook.
Tijdens de activiteiten wordt voor een kopje koffie/thee met wat lekkers gezorgd en natuurlijk hoort hier ook muziek bij. De ruimte moet gehuurd worden. Allemaal kosten waarvoor wij niet voldoende gesubsidieerd worden. Mochten wij dit niet meer voor onze gasten kunnen doen, dan zullen zij in een isolement raken, hetgeen we zeker willen voorkomen! Middels de opbrengst van de collectes hopen wij onze gasten nog vele jaren te kunnen blijven verwennen met wat gezellige middagen en uitstapjes. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.
Mocht u zelf of uw familielid geïnteresseerd zijn om ook deel te nemen aan de activiteiten binnen onze afdeling (als gast of als vrijwilliger), neem dan gerust contact op met het secretariaat: tel.06-40805411.
Alvast hartelijk bedankt voor uw gave namens Bestuur en Vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling Nieuwenhagen.
Lees verder

Koempelmissen
In verband met de nog geldende coronamaatregelen komen de koempelmissen in de maanden juli en augustus te vervallen.
De eerstvolgende koempelmis hopen we weer te kunnen houden op zondag 20 september a.s. om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk.

Wat is Heemkunde?
In elke editie van “’t Parochieklöksjke” en vroeger in de Kerkklok van Nieuwenhagerheide schrijven en schreven wij over het verleden van Landgraaf. Toch vragen mensen zich nog vaak af “wat is heemkunde?”


Eigenlijk zegt het woord “heem” het al. Heem is in het dialect “thuis, je eigen omgeving”. In het Nederlands heeft het woord “heem” dezelfde betekenis. Het gaat eigenlijk om de brede kennis van je eigen omgeving.
Als Heemkundevereniging houden wij ons bezig met het bestuderen en verspreiden van de kennis over Landgraaf in het heden en verleden. Het bijzondere daarbij is, dat je tot 1782 ook nog te maken hebt met verschillende staatsdelen en dus landsgrenzen in het huidige Landgraaf. Zo bleef Schaesberg na de Vrede van Münster tot het Spaanse koninkrijk en later Oostenrijk behoren. Nieuwenhagen was altijd een onderdeel van Heerlen en werd daarom staatsgebied van Holland. Brabant en Limburg waren na de tachtig jarige oorlog immers voor het overgrote deel wingewest geworden. Ubach over Worms was weer van de Abdis van Thorn. De heerlijkheid Rimburg had weer banden met Limbourg. Veel mensen weten dit al niet meer.
Een van onze speerpunten is genealogie of stamboomonderzoek. Wij hebben daar enorm veel documenten en registers voor beschikbaar. Alleen al onze collectie bidprentjes is groter dan 176.000! Door die oude grenzen kunnen wij ons niet alleen beperkten tot het huidige Limburg. Wij werken dus grenzeloos.
In totaal staan in ons studiecentrum ongeveer 24.000 titels met informatie. Streekgeschiedenis, Tweede Wereld Oorlog, Bokkenrijders, mijnbouw, archeologie, dialect, notarisakten, kaarten en noem maar op. Leden kunnen boeken zelfs gratis lenen. Ook beheren wij het archief van verschillende Landgraafse verenigingen.
Wij werken samen met de gemeente Landgraaf, Slot Schaesberg en natuurlijk veel Limburgse en Euregionale verenigingen en organisaties.
Heemkunde is geen saaie geschiedenis voor oude mannen en vrouwen. Scholen, jongeren, studenten en gewone gezinnen kunnen bij ons op woensdag- en zaterdagmiddag terecht en vinden er veel interessante dingen.
Wij zoeken geen stambomen in opdracht uit, maar veel mensen hebben wij wel al op weg geholpen.
Wij zijn te vinden in het MFC, An de Voeëgelsjtang 12, Nieuwenhagerheide.

Jo Schiffelers, namens de Heemkunde Vereniging Landgraaf

Lees verder

Communiedata 2021
Zondag 18 april 2021 9.30 u H. Hart kerk            BS Wereldwijs
Zondag 25 april 2021 9.30 u Petrus en Paulus kerk BS De Schatgraver
Zondag 2 mei 2021 9.30 u H. Hart kerk            BS Op gen Hei
Zondag 2 mei 2021 11.00 u Petrus en Paulus kerk BS De Harlekijn
Pinksterzondag 23 mei 2021 10.00 u OLV Hulp der Chr. BS ’t Valder
Zondag 13 juni 2021            11.00 u Petrus en Paulus kerk BS De Wissel

Vormseldata 2021

Vrijdag 25 juni 2021             19.00 u Petrus en Paulus kerk:
Schatgraver / Harlekijn / De Wissel

Vrijdag 2 juli 2021            19.00 u OLV Hulp der Chr. Kerk:
’t Valder / Op gen Hei / Wereldwijs

 

Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)


…informatie voor de kinderen over
* Pinksteren 
* Hemelvaart
* Maria
* Pasen

Harteklop
Het Bestuur van de Stichting Harteklop(Schaesberg/Landgraaf ):
In verband met de uitbraak van het Coronavirus en het voorkomen van een verdere verspreiding van deze heeft het Bestuur van de Stichting Harteklop tot nader order AL HAAR ACTIVITEITEN afgelast!!  
Op het moment dat een hervatting van haar inzet voor de lokale gemeenschap weer als veilig kan worden beschouwd zal hiervan onmiddellijk melding worden gedaan. 

 

Actie Kerkbalans: 
Geef voor je kerk
 Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
 In onze parochies willen wij dit alles voor u zijn. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 
 Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
 Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
 Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees meer