WELKOM…


En de Communieviering :
Zondag 17 oktober           11.00 u              Petrus en Paulus kerk             SBO school De Wissel


Onkruid vergaat niet!! (of toch?)

U bent onlangs ongetwijfeld langs een tuintje, een grasveld of een weiland gelopen. Dan hebt u ook gezien dat deze stukjes natuurer geweldig mooi uitzien. Fris groen en alles staat in bloei. Voldoende temperatuur en meer dan geregeld neerslag, doet groeien en bloeien. Dat gebeurt helaas ook met onkruid. Op bijna alle kerkhoven onder het beheer van ons kerkbestuur, maar met name op het kerkhof van Petrus en Paulus, is een explosie van onkruid waar te nemen geweest. Heel veel mensen storen zich hieraan.

Ook ik vond het verschrikkelijk. Sommige mensen denken dan dat ik, of een collega van mij dat niet gezien heeft. Zij spreken ons hierover aan, of bellen soms boos, op. Jawel beste mensen, ik heb het gezien maar heb nauwelijks mogelijkheden om iets tegen de groei van dat onkruid te doen. Tegen zulke groei-explosies van de natuur is nauwelijks iets te doen. Met vrijwilligers werken? Het hele kerkhof van Petrus en Paulus bijvoorbeeld, wordt op dit moment onderhouden door 2 vrijwilligers. Als er gemotoriseerd gesnoeid moet worden krijgen wij geweldige hulp van enkele andere vrijwilligers. Maar onkruid wieden….. Dan lukt het soms niet om de groei van het onkruid bij te houden. U als lezer, of wellicht omdat u een dierbare op een van onze kerkhoven bezoekt, wilt precies hetzelfde als wat ik of de andere leden van het kerkbestuur willen. Een schoon en verzorgd kerkhof. Met alle respect wil ik u een voorstel doen. Als u het graf van een dierbare bezoekt, is het dan mogelijk dat u niet alleen op het betreffende graf, maar ook links en rechts naast het graf het onkruid wiedt? Dan hebben wij in plaats van enkele vrijwilligers opeens 10-tallen vrijwilligers. Dan blijven er nog altijd plekken over waar niemand komt. Die zouden door onze vrijwilligers schoon gehouden kunnen worden. Misschien zelfs aangevuld met enkele lezers of anderen die onze groep willen versterken. Want wij hebben u echt nodig. En dan bereiken wij wat u en wij willen: Een schoon en verzorgd kerkhof. Bij voorbaat dank.

Jos Crutzen

Lid van het kerkbestuur SNN.

Lees verder

Allerzielenvieringen

Zondag 31 oktober a.s. om 14.00 uur in de H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg. Aansluitend worden de graven gezegend op de kerkhoven van Schaesberg, ’t Eikske, Leenhof en de Kakert.

Zondag 7 november a.s. om 14.00 uur in de H. Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide. Aansluitend worden de graven gezegend op de kerkhoven aan de Hoogstraat en de Kleikoeleweg

Zondag 7 november a.s. om 14.00 uur in de OLV Hulp der Christenen kerk in Nieuwenhagen. Aansluitend worden de graven gezegend op het kerkhof aan de Haanweg.

Pennenstreek van pastoor …..

Ridder Wim

In 2001 neemt koempel Wim Schoenmaekers het initiatief om maandelijks een Koempelmis te houden waarin overleden mijnwerkers speciaal worden herdacht. Het zijn ruim 1500 koempels die tussen 1899 en 1974 in de Limburgse mijnen om het leven kwamen. In iedere Koempelmis staat een andere mijn centraal. In de parochiekerk van De Vrank in Heerlen vindt in 2001 de eerste Koempelmis plaats. Na het sluiten van de kerk in De Vrank vinden de koempels vanaf januari 2016 in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg een nieuwe locatie voor hun maandelijkse Koempelmis. Als parochie zijn wij heel blij en trots om hieraan te mogen meewerken. Een waardig eerbetoon aan de overleden koempels en hun nabestaanden, maar ook om hiermee de herinnering aan het mijnverleden in deze regio levend te houden. Koempel Wim heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijk aandeel in de organisatie van de Koempelmissen.

Op 15 augustus jl. vierden we in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg het 20- jarig jubileum van de Koempelmissen. Het werd een hele sfeervolle en mooie viering, bijgewoond door vele oud-koempels, parochianen en burgemeesters en wethouders van de diverse gemeentebesturen in de regio. Aan het einde van de viering vond er een fraai eerbetoon plaats aan de 80-jarige Wim Schoenmaekers. Locoburgemeester Martin de Beer van de gemeente Heerlen benoemde uitgebreid de vele verdiensten van Wim Schoenmaekers voor de Koempelmissen en de mijnbouw in verleden en heden. Koempel Wim kreeg uiteindelijk als blijk van waardering voor dit alles de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een hoge onderscheiding. Het gros van de lintjes betreft immers een benoeming tot lid!

Ridder Wim, van harte proficiat! Geniet van deze welverdiende hulde! Wij hopen nog vele Koempelmissen samen met jou en de andere koempels te mogen organiseren!

Graag wil ik nog iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze bijzondere viering en aan het gezellig samenzijn na afloop! Het was zeer geslaagd en het deed goed om in coronatijd weer eens samen iets te mogen vieren!

Voor u allen alle goeds en Glück Auf!

Pastoor Freek Jongen 

Lees verderGemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heilige Familie Parochie

Verleden jaar bestond ons koor 50 jaar. Door de bekende redenen konden we dat op 25 oktober niet vieren. Inmiddels zijn we een jaar verder en we hopen dat alsnog in te halen d.m.v. een plechtige Eucharistieviering op zondag 10 oktober, aanvang 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk ,waarin de levende en overleden leden herdacht zullen worden. We hopen dan ook onze 50 -jarige jubilaris Elly Stoffers alsnog te kunnen huldigen. Het koor heeft inmiddels alle activiteiten gestopt en zal na 10 oktober definitief opgeheven worden. We lieten u dit verleden jaar al weten. Het beëindigen van het koor ligt aan de bekende feiten, zoals te weinig leden, alsmede het gestaag oplopen van de leeftijd en het verminderen van het stem volume.

Ook het sluiten van onze kerk de H. Familieparochie was voor veel leden een zeer emotionele ervaring. Tijdens de H. Mis zullen nog enkele leden solistisch zingen en er worden nog enkele liederen van de cd van het koor ten gehore gebracht. De leden van het koor kunnen terug zien op een fantastische tijd met heel veel plezier en onderlinge vriendschap. Zij zullen ons koor zeker missen. Wij danken een ieder die op welke manier dan ook, zijn of haar sympathie ten opzichte van het koor heeft laten blijken.

Op zondag 10 oktober, tijdens de H Mis om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk, zal ons koorlid Elly Stoffers het feit herdenken dat ze 50 jaar lid van ons St. Caecilia koor is. Ze is lid vanaf de oprichting van het koor. Het is een uitgesteld jubileum, dat in feite verleden jaar gevierd had moeten worden. Maar ook hier speelde het corona virus een negatieve rol. Ze is altijd een zeer trouw lid geweest ,die zelden een repetitie of uitvoering miste. Ook was Elly al die tijd lid van het begrafeniskoor. Binnen de Heilige Familie parochie had Elly nog meerdere taken, zoals bv. het verzorgen van de ziekencommunie en lid van de lektoren-groep. Na eerst de altpartij gezongen te hebben kreeg ze van haar zangpedagoge het advies om toch maar over te stappen naar de sopranen. Met de huldiging van Elly zal het koor nog eenmaal bij elkaar zijn. Zoals bekend is het koor In 2020 gestopt met alle activiteiten.

Na afloop van de H. Mis is een ieder in de gelegenheid om Elly persoonlijk te feliciteren.

Lees verder

Zondag 3 oktober gezinsviering t.g.v. Dierendag

Gedurende die hele lange Coronaperiode konden er helaas geen gezinsvieringen zijn. Maar nu er steeds weer meer mogelijk wordt, staat de Werkgroep Gezinsvieringen te popelen om weer een nieuwe gezinsviering te organiseren. Deze staat gepland op zondag 3 oktober om 11.00uur in de Petrus&Pauluskerk. Nadere informatie over de invulling van deze viering ontvangen de kinderen via de basisschool of via hun catechese docenten. Alle leden van de werkgroep verheugen zich op jullie komst en zien alle kinderen, hun broertjes en zusjes en papa en mama graag op 3 oktober a.s.! Tot dan.

Koempelmis met Dameskoor Cantara uit Valkenburg

Op zondag 24 oktober a.s. is om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg weer een Koempelmis, waarin speciaal worden herdacht de overleden koempels van de voormalige Domaniale mijn in Kerkrade. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het bekende Dameskoor Cantara uit Valkenburg


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.
GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGEN Al sinds 1984 wordt in de Vredeskapel te Kerkrade elke donderdag gebeden voor “Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen”. Tijdens dit gebed is het Allerheiligste uitgesteld.


Deze gebedstijd heeft buiten de Lambertusparochie helaas niet zo’n grote bekendheid. En daardoor is het aantal mensen dat aanwezig is, nogal beperkt. 
Wij zijn er van overtuigd dat deze GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGENresultaat heeft. Dit jaar zijn/worden weer 6 diakens tot priester gewijd. Eén van hen is afkomstig uit ons dekenaat, één wijdeling heeft stage gelopen in ons dekenaat en één wijdeling is werkzaam in ons dekenaat. En dat geeft ons de moed om steeds te blijven doorgaan met het gebed. 
Wij nemen nu het initiatief om dit halfuur van gebed meer bekendheid te geven en (opnieuw} te activeren. Wij benaderen daarom alle parochianen van de parochies in het dekenaat om deel te nemen. Dus ook u bent welkom elke donderdag van 15.30 tot 16.00 uur in de Vredeskapel om mee te bidden voor roepingen. 
Wij benaderen ook alle priesters en diakens in het dekenaat om op één van de donderdagen beurtelings aanwezig te zijn en voor te gaan in het gebed en om de bijeenkomst af te sluiten met de zegen met het Allerheiligste.
De naam van de aanwezige priester/diaken wordt, indien tijdig bekend, vermeld in het parochieblad Grenzeloos Contact onder Vredeskapel. Van harte hopen wij vele bidders te mogen begroeten. Comité Gebedstijd voor Roepingen.
Lees verder


Schutterij St. Hubertus

Op zaterdag 18 september a.s. zullen bestuur en leden van Schutterij St. Hubertus uit Schaesberg aanwezig zijn in de eucharistieviering om 17.30 uur in de Petrus en Pauluskerk. Aan het einde van de viering zullen de jubilarissen van de schutterij worden gehuldigd!

Maatjes gezocht in Landgraaf! 

Denk aan samen wandelen, koffie drinken, een spelletje doen, koken, boodschappen halen, samen klusjes doen etc. Mocht u wat tijd over hebben in de week en wilt u zich inzetten voor anderen in Landgraaf? Meld u aan bij de vrijwilligerscentrale! Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen de mogelijkheden besproken worden. Bel naar 045-5323636 of mail naar vrijwilligerscentrale@welsun.nl

Bezorgers Parochieklöksjke gevraagd. 

Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers van ’t Parochieklöksjke in de straten van de H.Familie Parochie in Schaesberg (Lichtenberg) en de H.Hart van Jezus Parochie in Nieuwenhagerheide.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met dhr. K.Bosch tel: 045-5310686.


Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl.  In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.


De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd.

125 jaar spoorlijn Sittard – Herzogenrath / 1896 – 2021 Van zwart naar groen naar goud – de transformatie van een regio door de spoorlijn zonder grenzen. Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg gaat vanaf zondag 12 september over een periode van in totaal 1,25 jaar met een aantal passende en aansprekende publieksactiviteiten het feit herdenken dat 125 jaar geleden (1 mei 1896) de spoorlijn van Sittard naar Herzogenrath geopend werd.

Deze internationale spoorlijn, die ook toen al door Schaesberg liep, zorgde direct na de opening voor de ontsluiting van de mijnregio naar de rest van het land (zwart) en leverde daarna en met name na de mijnsluitingen een grote bijdrage aan de transitie van de Oostelijke Mijnstreek naar een groene Parkstad. Met ‘goud’ wordt door de stichting het perspectief geïntroduceerd voor nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in onze regio door een dubbelbaans spoorverbinding, een drielandentrein (en op termijn) een internationale intercity, waardoor niet alleen Sittard, Heerlen en Herzogenrath, maar met name Aken, Maastricht en Luik op een snelle manier via rail bereikbaar zijn. Met het combiticket ‘Rondje stoom en stroom door Limburg’ kunnen jong en oud op zondag 12 september een unieke railtrip maken door het groen van Zuid Limburg met de treinen van Arriva en de stoomtrein van ZLSM. In oktober wordt een fototentoonstelling over de voormalige staatsmijn Wilhelmina, de ONII mijn en de (mijn)spoorweg gecombineerd met een bijzondere wandeling (‘Treinen en mijnen in Schaesberg’) en fietstocht (Op het spoor van de H. Barbara). Hiermee worden de deelnemers ondergedompeld in het ‘zwarte’ mijnverleden van de regio. Verder worden er in het kader van de jubilerende spoorlijn vier industrieel vormgegeven herinneringsobjecten met als thema ‘ontsluiten en verbinden’ onthuld bij evenzoveel stations (Herzogenrath, Landgraaf, Heerlen en Sittard) aan de spoorlijn. In november volgen er lezingen rondom ontwikkelingen in het (internationale) railvervoer en de Euregio. Tijdens de officiële opening van het hele project op 11 september (dag voor genodigden) houdt de Heemkunde Landgraaf haar nieuwe boek over de historie van het (openbaar) vervoer in Landgraaf ten doop. Op 18 en 19 september vinden er in en om het station van Herzogenrath ook activiteiten plaats voor de viering van het jubileum, waaronder de onthulling van het herinneringsobject, een fototentoonstelling en de expositie van historisch treinmaterieel. Tenslotte zijn er voor de rest van de looptijd van het project tot november 2022 ook nog plannen voor andere activiteiten in de (Eu)regio. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een internationale Koempelmis in Landgraaf en / of Herzogenrath of een Euregionaal scholenproject waarbij scholen uit de grensregio samen aan de slag gaan met inspirerende lesbrieven en spannende opdrachten rondom de thema’s mijnbouw en vervoer.Volg de verdere en actuele ontwikkelingen van dit project via de persberichten van de nieuwsmedia, flyers en posters en op de website en de facebookpagina van de stichting: https://www.heerlyckheytschaesberg.nl/ en https://www.facebook.com/heerlijkheidschaesberg/
Lees verder


Communiedata 2022 ⇐

Zondag 24 april 2022   9.30 u         
Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide,  BS Op gen Hei

Zondag 15 mei 2022    11.00 u       
H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg,  BS De Schatgraver

Zondag 22 mei 2022    10.00 u
OLV Hulp der Christenen kerk in Nieuwenhagen, BS ’t Valder

Hemelvaartsdag 26 mei 2022   9.30 u       
Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide,  BS Wereldwijs

Pinksterzondag 5 juni 2022  11.00 u       
H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg,  BS De Harlekijn


Vormseldata 2022 ⇐

Dinsdag 5 juli 2022         19.00 u         OLV Hulp der Christenen kerk in Nieuwenhagen   Op gen Hei / Wereldwijs / ’t Valder

Vrijdag 8 juli 2022           19.00 u         H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg   De Schatgraver / De Harlekijn /


TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00

Lees verder

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.


Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees verder

zie ook onze kinderpagina    


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)Site Statistics

  • Visitors today : 25
  • Page views today : 41