14. ANBI

De Parochie OLV Hulp der Christenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
De parochie is een deel van het Bisdom Roermond.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam:                                 Parochie OLV Hulp der Christenen​
RSIN/Fiscaal nummer:  810111147
Adres:                                 Hereweg 46
Postcode:                           6373 VJ
Plaats:                                LANDGRAAF​
Website:                            www. samenwerkende-parochies-snn.nl
E-mail:                              pastorie.nieuwenhagen@kpnmail.nl
Telefoonnummer:           045 – 531 25 97

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Algemeen Reglement bestuur parochie